จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

          1. ศิลปินร่วมสมัย หมายถึงอะไร

                อยู่ในสมัยเดียวกัน        2.   สร้างศิลปะแบบเดียวกัน
                   3.   อยู่ในกลุ่มงานศิลปะแนวเดียวกัน        4.    มีความเชื่อในลัทธิทางศิลปะเดียวกัน

 

          2.  ปอล โกแกง เป็นศิลปินร่วมสมัยกับใคร

                 1.  ปิกัสโซ       2.   ราฟาเอล
              ปอล เซซาน       4.   ไมเคิล แอลเจโล

 

          3. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทรงเป็นนักปราชญ์ร่วมสมัยกับใคร

               1. สมเด็จเจ้าฟ้ายุคลฑิฆัมพร
               2. สมเด็จเจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์
               3.  สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช
            สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

 

          4. ข้อใดที่ไม่ใช่ ความหมายของศิลปะร่วมสมัย

               1.   ศิลปะที่เกิดขึ้นร่วมยุคสมัยเดียวกัน
               2.   มีความสัมพันธ์กับสังคมเดียวกัน ประเทศเดียวกัน
               3.   สร้างขึ้นในยุคปัจจุบันในช่วงระยะเวลาย้อนไปประมาณ 20 ปี
            สร้างขึ้นตั้งแต่ในอดีตจนวิวัฒนาการมาจนถึงปัจจุบัน

 

          5. ข้อใดที่ไม่ใช่ ศิลปินเอกของโลกที่มีชีวิตอยู่ในสมัยฟื้นฟูศิลปะวิทยา

               ปิกัสโซ                   2.  ราฟาเอล
                   3. ไมเคิล แอลเจโล     4.  เลโอนาโด ดาวินซี

 

          6. งานศิลปะที่อยู่ในระยะรุ่งเรืองสูงสุดอยู่ที่ประเทศใด

                   1.  ฝรั่งเศส   อิตาลี
                   3.  สเปน       4.   เยอรมัน

 

          7.   ศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทย เริ่มต้นในสมัยของใคร

                   1.   เหม เวชกร      ศิลป์ พีระศรี
                   3.  จิตร บัวบุศย์         4.  สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

 

          8. จากข้อ 7 เดิมมีชื่อว่าอะไร

                 1. โจเชพ คอร์ราโด ชาวอิตาลี      2.  โจเชพ คอร์ราโด ชาวฝรั่งเศส
             คอร์ราโด เฟโรจี ชาวอิตาลี      4.   คอร์ราโด เฟโรจี ชาวฝรั่งเศส

 

          9. ศิลปินที่มีความรู้ทางด้านจิตรกรรม คือใคร

                 1.  พระเทวานิมิต      2.  พระพรหมพิจิตร
              พระสรลักษณ์ลิขิต      4.  พระสาโรชรัตนนิมมาน

 

          10. ศิลปินไทยผู้บุกเบิกงานจิตรกรรมแนวอิมเพรส์ชั่นนิสม์ คือใคร

                 1.  เหม เวชกร    เฟื้อ หริพิทักษ์
                 3.  จิตร บัวบุศย์       4.    เฉลิม นาคีรักษ์

 

          11. จากข้อ 10 ท่านได้รับรางวัลแมกไซไซ สาขาอะไร

                  1.  วรรณกรรม      2.   ทัศนศิลป์
               บริการชุมชน      4.   จิตรกรรมไทย

 

          12. ข้อใดที่ไม่ใช่ศิลปินทางด้านประติมากรรม

                   1.  เขียน ยิ้มศิริ   ปรีชา เถาทอง
                   3.   สนั่น ศิลาภรณ์      4. ไพฑูรย์ เมืองสมบูรณ์

 

          13. ศิลปินชั้นเยี่ยมที่ได้รับรางวัลเหรียญทองสาขาจิตรกรรมติดต่อกัน 3 ปี (ครั้งที่ 1-3) คือใคร

                   1.  ถวัลย์ ดัชนี      2. ปรีชา เถาทอง
                   3.   เฉลิม นาคีรักษ์     มิเซียม ยิบอินซอย

 

          14. จำรัส เกียรติก้อง เป็นศิลปินที่มีทักษะความสามารถทางด้านใด

                   1.   ภาพหุ่นนิ่ง      2.    ภาพทิวทัศน์
                ภาพคนเหมือน      4.    ภาพจิตรกรรมไทย

 

          15. ประสงค์ ปัทมานุช เป็นศิลปินชั้นเยี่ยมสาขาอะไร

                   1.  จิตรกรรม       2.  ประติมากรรม
                   3.   สถาปัตยกรรม     มัณฑนศิลป์

 

          16.  อารี สุทธิพันธุ์ มีทักษะเขียนภาพสีน้ำโดยใช้เทคนิคอะไร

                 เปียกบนเปียก      2.   เปียกบนแห้ง
                   3.   แห้งบนแห้ง      4.  เทคนิคสื่อผสมี

 

          17. สวัสดิ์ ตันติสุข ศิลปินชั้นเยี่ยมเขียนภาพสีน้ำมันในลักษณะใด

            คิวบิสม์      2.  นาธรรม
                3.  กึ่งนามธรรม      4. อิมเพรสชั่นนิสม์

 

          18. ศิลปินที่มีผลงานศิลปะประเภทสื่อผสมและได้รับรางวัลศิลปินยอดเยี่ยมของรัฐแคลิฟอร์เนีย คือใคร

                 1.  ปรีชา เถาทอง     2.  ประพันธ์ ศรีสุตา
                 3.   มิเซียม ยิบอินซอย    ดร.กมล ทัศนาญชลี

 

          19. ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติมีชื่อเสียงการเขียนภาพในลักษณะใด

             แสงและเงา     2.   เทคนิคสีน้ำ
                 3.   เทคนิคสีน้ำมัน     4.   เทคนิคสื่อผสม

 

          20. ศิลปะร่วมสมัยตะวันตก คือศิลปะของประเทศกลุ่มใด

                1.  อังกฤษและฝรั่งเศส     ยุโรปและอเมริกา
                3.  อิตาลีและฝรั่งเศส                              4.   อังกฤษและเยอรมัน

 

            21. งานออกแบบทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมสากล แบ่งงานได้กี่รูปแบบ

                2 รูปแบบ        2.   3 รูปแบบ
                   3.   3 รูปแบบ        4.    4 รูปแบบ

 

          22.  งานวิจิตรศิลป์ในศิลปะตะวันตกแบ่งตามลัทธิการสร้างสรรค์เมื่อใด

                 1.  คริสต์ศตวรรษที่ 18       2.   คริสต์ศตวรรษที่ 19
              คริสต์ศตวรรษที่ 20       4.   คริสต์ศตวรรษที่ 21

 

          23. ศิลปะตะวันตกในยุคก่อนศิลปะสมัยใหม่ นิยมสร้างสรรค์งานแบบใด

             เหมือนจริง       2.   นามธรรม
                 3. กึ่งนามธรรม       4.   อิมเพรสชั่นนิสม์

 

          24. การแสดงออกทางอารมณ์ เป็นงานศิลปะของลัทธิอะไร

                 1.  คิวบิสม์      2.   เรียลลิสติค
                 3.   อิมเพรสชั่นนิสม์    โรแมนติค

 

          25. จากข้อ 4 ผู้นำในการเปลี่ยนแปลงคือใคร

                   1. โกย่า                 โมเน่ท์
                   3. ปิกัสโซ      4.  ราฟาเอล

 

          26. ผลงานศิลปะของใครที่มีอิทธิพลต่อการสร้างศิลปะของโมเน่ท์

                   1.  โซไฮกุ    ไฮกุไซ
                   3.  กุโซโกะ       4.   ไซซูโกะ

 

          27.  จากข้อ 6 เป็นงานศิลปะประเภทใด

                   1.   ภาพหุ่นนิ่ง         2.  ภาพทิวทัศน์
                   3.  ภาพคนเหมือน      ภาพพิมพ์แกะไม้

 

          28. ข้อใดที่ไม่ใช่ศิลปินสมัยใหม่หัวก้าวหน้า

                   1. โกแกง     โมเน่ท์
                   3.  เซซานน์         4.  แวนโก๊ะห์

 

          29. สีที่แวนโก๊ะห์บอกว่าเป็นสีแห่งความรักและมิตรภาพคือสีอะไร

                 1.  สีชมพูและสีแดง   สีเหลืองและสีส้ม
                 3.  สีม่วงและสีชมพู      4.  สีเหลืองและสีแดง

 

          30. ลัทธิ EXPRESSIONISM เป็นลัทธิที่แสดงออกทางศิลปะอย่างไร

              ศิลปะแห่งการแสดงอารมณ์      2.    ศิลปะแห่งการแสดงเนื้อหาเรื่องราว
                 3.  ศิลปะแห่งการแสดงสีและแสงเงา       4.    ศิลปะแห่งการแสดงรูปทรงเรขาคณิต

 

          31. ศิลปินที่ได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งศิลปะสมัยใหม่ คือใคร

                  1.    ปิกัสโซ      2.   แวนโก๊ะห์
               ปอล เซซานน์      4.   ไมเคิล แอลเจลโล

 

         32. จากข้อ 11 ผลงานที่มีชื่อเสียง คือภาพอะไร

               คนเล่นไพ่      2.  ภาพในคาเฟ่
                   3.   ฝูงกาเหนือท้องทุ่งข้าวสาลี      4.    ภาพเหมือนตนเองกำลังสูบไปป์

 

          33. ภาพคอลลาจ หมายถึงอะไร

               1.  เทคนิคการสร้างสรรค์งานศิลปะโดยการหยดสี
             เทคนิคการสร้างสรรค์งานศิลปะโดยการปะติด
               3.   เทคนิคการสร้างสรรค์งานศิลปะโดยการใช้กระคาษสี
               4.  เทคนิคการสร้างสรรค์งานศิลปะโดยการใช้วัสดุสื่อผสม

 

          34. ศิลปินผู้ริเริ่มภาพคอลลาจ คือใคร

                   1.   โรแดง     2.    โมเน่ท์
                   3.  จอร์ช เชอราส      จอร์ช บร้าค

 

          35. ศิลปะลัทธิคิวบิสม์ เป็นงานศิลปะที่เกี่ยวข้องกับอะไร

                   1.  สี       2.  เส้น
               รูปทรง       4.  แสงและเงา

 

          36.  ผลงานศิลปะลัทธิคิวบิสม์ ของปาโบล ปิกัสโซ ที่มีชื่อเสียงคือภาพอะไร

                 สตรีทั้งห้าหน้าเมืองอาวิญอง      2.   ราตรีประดับดาว
                   3.   ขบวนแห่ตลก      4.    แมนโดลิน และคลาริเน็ต

 

          37. ศิลปะแบบนามธรรม เป็นงานศิลปะรูปแบบใด

               1.  เป็นศิลปะที่เหมือนธรรมชาติ
               2.  เป็นศิลปะที่ไม่เหมือนธรรมชาติ มีรูปร่างรูปทรงอิสระ
               3.   เน้นรูปภาพที่มีรูปร่างเหมือนจริง ไม่เน้นอารมณ์และความรู้สึก
            ไม่เน้นรูปภาพที่มีรูปร่างเหมือนจริง แต่เน้นอารมณ์และความรู้สึก

 

          38. ศิลปินผู้ริเริ่มศิลปะแบบนามธรรม คือใคร

                 1.  จอร์ช  เชอราส    วาซิลี   คานดินสกี้
                 3.   ปาลโบ  ปิกัสโซ        4.  ไมเคิล  แอลเจลโล

 

          39. ข้อใดที่ไม่ใช่ ศิลปินลัทธิเหนือจริง

                 1.  โจอัน มิโร     2.  ซาลวาดอร์ ดาลี
              วาซิลี คานดินสกี้     4.  วิกเตอร์ บรูเนอร์

 

          40. ข้อใดที่ไม่ใช่ การออกแบบประยุกต์ศิลป์ในวัฒนธรรมสากล

                1.  การออกแบบตกแต่ง        2.  การออกแบบผลิตภัณฑ์
                3.  การออกแบบพาณิชย์ศิลป์                           การออกแบบอุตสาหกรรม