<< Go Back


พจน์ แปลว่าคำพูด หรือถ้อยคำ

เอก แปลว่า หนึ่ง

พหู แปลว่า หลาย

ในทางไวยากรณ์นั้น เอกพจน์หมายถึง จำนวนเพียงจำนวนเดียว หรือพูดสั้น ๆ ก็คือ ตัวเดียว อันเดียวนั้นแหละ ส่วนพหูพจน์ก็ตรงกันข้ามกัน คือจำนวนมาก หรือหลายตัว หลายอันนั่นเอง

ในการเรียนไวยากรณ์นั้นต้องจดจำคำเหล่านี้ไว้ให้ดีนะครับ เพราะจะเกี่ยวเนื่องกับหลักภาษาโดยตรงเลย และหน้าตาของนามเอกพจน์กับพหูพจน์ ก็มีการเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาไปด้วย ซึ่งจะได้เรียนรู้กันในเรื่อง การเปลี่ยนนามเอกพจน์เป็นพหูพจน์

ซึ่งคำที่จะได้ยินบ่อยๆคือ ประธานเอกพจน์ / ประธานพหูพจน์ ซึ่งประธานของประโยคก็จะมาจากคำนามและสรรพนาม

นามเอกพจน์ (singular) คือ คำนามที่มีเพียงจำนวนเดียว

นามพหูพจน์ (plural) คือ คำนามที่มีสองจำนวนขึ้นไป

คนเดียว เช่น a man, a doctor / หลายคน เช่น men, doctors

ตัวเดียว เช่น a dog, a pig, a bird / หลายตัว เช่น dogs, pigs, birds

อันเดียว เช่น an apple, a book, a car / หลายอัน เช่น apples, books, cars

สถานที่เดียว เช่น a school, a bank / หลายสถานที่ เช่น schools, banks

สรรพนามเอกพจน์ เช่น He, She, It

สรรพนามพหูพจน์ เช่น You, We, They และ I ก็อยู่ในกลุ่มนี้ด้วย


http://ภาษาอังกฤษออนไลน์.com/เอกพจน์-และพหูพจน์คืออะไรน้อ/

<< Go Back