<< Go Back
         การเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่ หมายถึงการเคลื่อนไหวที่ ต้องเคลื่อนออกจากจุดยืนเดิมการเคลื่อนไหวแบบนี้ขึ้นอยู่กับ การใช้เท้าเป็นสำคัญ โดยการก้าวเท้าออกไปในลักษณะต่าง ๆ กัน  เช่น การเดิน การวิ่ง การกระโดดไปข้างหน้าและข้างหลัง เป็นต้น 
  การเคลื่อนไหวแบบต่างๆ
1.การเดิน   
         หมายถึงการเดินแบบธรรมดา แต่เพื่อความนิ่มนวลและสวยงามขึ้น ก็เพิ่มการย่อเข่าเข้าไปด้วย อาจจะ เดินไปข้างหน้าและเดินถอยหลังก็ได้ 
2. การวิ่ง   
         หมายถึง การวิ่งแบบธรรมดาด้วยการใช้ปลายเท้าลงสู่พื้น
3.การก้าวเท้าแล้วชิด  (Two- Step)
         หมายถึงการก้าวเท้าไปข้างหน้า  1 ก้าว แล้วลากเท้าหลังมาชิดส้นเท้าหน้า เร็ว ๆ ขณะที่เท้าหลังมาชิดส้นเท้าหน้า ให้รีบก้าวหรือใสเท้าหน้าออกไปข้างหน้า เร็ว ๆ แล้วเริ่มต้นใหม่ จะเริ่มต้นด้วยเท้า ใดก่อนก็ได้ แล้วทำสลับกันไป ถ้าจะนับ เป็นจังหวะก็จะได้ดังนี้ 1-2-3 หรือ
4.การสไลด์  ( Slide )  
         หมายถึง การก้าวเท้าออกไปทางข้าง เริ่มด้วยเท้าไหนก็ได้ ถ้าเริ่มเท้าซ้ายก็ก้าวออกไปทางข้างซ้าย ถ้าเริ่มเข้าขวาก็ก้าวออกไปทางข้างขวา เมื่อก้าวเท้าออกทางข้างแล้วก็ลากอีกเท้าหนึ่งมาชิด แล้วก็เริ่มต้นใหม่ ถ้าจะนับเป็นจังหวะก็จะได้ดังนี้ 1-2-3 หรือ ก้าว – ชิด – ก้า
5.การกระโดดและลงเท้าเดียว  (Hop)
         หมายถึงการก้าวกระโดดเขย่ง  เช่น เมื่อก้าวเท้าซ้ายออกไป  ขณะที่ยกเท้าขวาก้าวตามไปนั้นน้ำหนักตัวอยู่บนเท้าซ้าย  ให้ใช้เท้าซ้ายถีบตัวกระโดดขึ้นโดยการใช้สปริงที่ข้อเท้าแล้วลงสู่พื้นด้วยเท้าซ้าย(เท้าเดิมนั้นเอง)
ส่วนเท้าขวาให้ยกเท้าพ้นพื้นงอเข่าไว้ถ้าจะนับเป็นจังหวะก็จะได ้  1-  กระโดด หรือ  ก้าว – กระโดด
6.กระโดด 
         หมายถึงการกระโดดขึ้นจากพื้นด้วยเท้าเดียวหรือสองเท้าแล้วลงสู่พื้นด้วยเท้าเดียวหรือสองเท้า
7.ชาติช  ( Schottische ) 
         หมายถึง การก้าวไปข้างหน้า 3 ก้าว แล้วทำกระโดดและลงเท้าเดียว (Hop) นั่นเอง จะเริ่มด้วยเท้าใดก่อนก็ได้  ถ้าจะนับเป็นจังหวะก็ได้ดังนี้ 1 – 2 -3  hop หรือ ก้าว – ก้าว – ก้าว hop  หรือ ซ้าย – ขวา – ซ้าย –hop
8.การแตะส้นและปลายเท้า(Heel and Toe) 
         หมายถึงการใช้ส้นเท้าแตะพื้น  แล้วเปลี่ยนเป็นใช้ปลายเท้าแตะพื้น
9. ด – ซิ –โด  (Do – Si -Do)
         หมายถึงการยกแขนทั้งสองขึ้นระดับไหล่  กางข้อศอกออกข้าง ๆ พับแขนท่อนล่างเข้ามา ข้างหน้าระดับคอ ฝ่ามือแบและคว่ำลงแล้ว เดินสวนกันกับคู่ หลีกกันทางซ้ายเมื่อหลังพันกัน ก็ให้เดินถอยกลับโดยวนทางขวามือ  (หลีกกันทางขวา) จนกลับมา
10. สวิงข้อศอก  (Elbow  Swing) 
         
หมายถึงการใช้ข้อศอกซ้ายหรือขวา คล้องกันกับคู่แล้วเดินหรือวิ่ง หรือ Hop  หรือทำชาติช หรือทำ Skip หมุนไปรอบๆ คู่  ถ้าคล้องข้อศอกขวาก็หมุนตามเข็มนาฬิกา  ถ้าคล้องข้อศอกซ้ายก็หมุนทวนเข็มนาฬิกา
11. ก้าวกระโดดสลับเท้า (Skip) 
         หมายถึงวิ่งกระโดดก้าวเท้าซ้ายกระโดด ขึ้นเท้าซ้าย ก้าวขวากระโดดขวา การกระโดด ในที่นี้หมายถึงการทำ Hop นั่นเอง แต่เป็น การกระทำที่เร็วคล้ายกับวิ่ง
12. สวิงมือ  (Hand Swing)
         หมายถึงการจับมือกับคู่ มือขวาจับ มือซ้าย มือซ้ายจับมือขวาเอนตัวไป ข้างหลังให้แขนตึง แล้วก้าวเท้าหมุนตัว ไปรอบ ๆ กัน จะหมุนทวนเข็มนาฬิกาก็ได้
13. กระทืบเท้า 
         หมายถึงการใช้เท้ากระทืบพื้นจะกระทืบ เท้าเดียวติดต่อกันไป หรือกระทืบเท้าสลับกัน ก็ได้ โดยลงพื้นให้เต็มฝ่าเท้า
14. ตามเข็มนาฬิกา 
         หมายถึง การเลื่อนที่เป็นวงกลมโดย วนไปทางขวา
15. ทวนเข็มนาฬิกา 
         หมายถึง การเคลื่อนที่เป็นวงกลมโดย วนไปทางซ้าย
16. ควบม้า  (Callop)  
         หมายถึง การให้เท้าใดเท้าหนึ่งสืบเท้า ก้าวไปข้างหน้า แล้วก้าวเท้าหลังตามไปเร็ว ๆ เมื่อเท้าหลังก้าวตามไปแล้วให้ยกเท้าหน้าขึ้นพร้อมที่จะสืบเท้าก้าวต่อไป


<< Go Back