<< Go Back
การเคลื่อนไหวพื้นฐาน
การเคลื่อนไหวอย่างอิสระ
           การเคลื่อนไหวอย่างอิสระ เป็นการเคลื่อนไหวที่ไม่มีรูปแบบ หรือกฎเกณฑ์มาบังคับ ผู้แสดงความสามารถเคลื่อนไหวได้ตามจินตนาการหรือตามความคิดของตนเอง เช่น การเคลื่อนไหวปกติในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการเดิน การวิ่ง การกระโดด เป็นต้น
           ถ้าได้ฝึกเคลื่อนไหวอย่างอิสระจนคล่องแคล่ว จะเป็นพื้นฐานที่ดีในการฝึกเคลื่อนไหวทางนาฏศิลป์ นอกจากนี้ จะช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพให้สง่างามเป็นที่ชื่นชมแก่ผู้พบเห็นได้
           การเคลื่อนไหวอย่างอิสระ สามารถฝึกโดยใช้เพลงประกอบการฝึก ซึ่งจะช่วยให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน ดังตัวอย่าง
    เพลง เดินวิ่ง
                                                                               เนื้อร้อง สุกรี ไกรเลิศ
                                                                                   เดิน เดิน วิ่ง วิ่ง วิ่ง เดิน เดิน
                                                                                   อย่ามัวเพลินเดินวิ่งให้ดี
                                                                                   บังเอิญเดินวิ่งไม่ดี
                                                                                   เราจะมีอันตราย
การเคลื่อนไหวอย่างมีรูปแบบ
           การเคลื่อนไหวอย่างมีรูปแบบ เป็นการเคลื่อนไหวร่างกายโดยแสดงท่าทางให้สัมพันธ์กับเนื้อหาหรือความหมายของเพลง และสอดคล้องกับจังหวะและทำนองเพลง ซึ่งผู้แสดงต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับจังหวะและทำนองเพลง รวมทั้งเข้าใจความหมายของเนื้อเพลง
           นักเรียนสามารถฝึกเคลื่อนไหวอย่างมีรูปแบบง่าย ๆ ได้โดยคิดท่าประกอบเพลงที่มีจังหวะและทำนองไม่ซับซ้อน เนื้อเพลงไม่ยาวมาก เช่น
                                                               
                                        เพลง ระบำชาวเกาะ
                 เริงระบำชาวเกาะ   ไพเราะเสนาะจับใจ
สายน้ำหลั่งไหล (ซ้ำ)     กระทบหาดทรายดัง ครืน ครีน (ซ้ำ)

<< Go Back