<< Go Back
         เป็นคำที่ใช้เรียกรวมกัน ซึ่งมีความหมายว่า สิ่งที่หมู่คณะในสังคมหนึ่ง ๆ นิยมประพฤติปฏิบัติต่อเนื่องสืบกันมาเป็น เวลานาน จนยึดถือกันในจิตใจว่าต้องปฏิบัติเช่นนั้น จึงจะเกิดความสุขความเจริญ

ขนบธรรมเนียม  
         ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยมีอยู่มากมายหลายประการ เช่น ผู้น้อยต้องมีความเคารพผู้ใหญ่ มีความจงรักภักดีต่อ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ แสดงความเคารพกันด้วยการยกมือไหว้หรือกราบ ทำการต้อนรับแขกที่มาเยี่ยม เยียนตามสมควร ผู้ชายไทยต้องทำงานหนักกว่าผู้หญิง ต้องประกอบอาชีพอย่างใดอย่างหนึ่ง ต้องกล้าหาญ ต้องเป็นผู้ นำครอบครัว ควรศึกษาพระธรรมโดยบวชเป็นพระภิกษุอย่างน้อยหนึ่งพรรษา ผู้หญิงต้องแต่งกายมิดชิด เลี้ยงลูก จัดบ้านเรือนและปรุงอาหาร มีกิริยามารยาทเหมาะสมตามโอกาส
ประเพณีทั่วไป คือ ประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติโดยทั่วไปทุกภาคของประเทศ อาจมีความแตกต่างกันบ้างในรายละเอียด เช่น
ประเพณีไทย
          ประเพณีไทยเป็นการทำกิจกรรมทางสังคมของประเทศไทยที่ถือปฎิบัติสืบต่อกันมา ประเพณีไทยในสังคมไทยเรานั้นมีมากมายล้วนเป็นมรดกจากบรรพบุรุษ จากสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสังคม นับว่าคนไทยในปัจจุบันโชคดีที่มีแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ดีงามไว้ปฎิบัติ เป็นแบบอย่างแก่ลูกหลานสืบต่อมาจนกระทั่งเป็นประเพณีไทยทุกวันนี้ 


ที่มา:http://xn--22c8amcebfk1a1ablffaf5t5ch4sh5g.blogspot.com/2012/11/traditional-thailand.html

<< Go Back