<< Go Back

สรีรวิทยา (Physiology) หมายถึง การศึกษาหน้าที่การทำงานของอวัยวะต่างๆ ที่มีชีวิตในร่างกายมนุษย์
การออกกำลังกาย (Exercise) หมายถึง การทำงานของกล้ามเนื้อลาย เพื่อให้ร่างกายเกิดการเคลื่อนไหวตามความมุ่งหมาย โดยมีการทำงานของระบบต่างๆช่วยสนับสนุน ส่งเสริมให้การออกกำลังกายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
สรีรวิทยาการออกกำลังกาย (Physiology of Exerciseจึง หมายถึง ศาสตร์สาขาหนึ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของระบบต่างๆที่ตอบสนอง (Response) หรือปรับตัว (Adaptation) ต่อการออกกำลังกายในสภาวะต่างๆ
การออกกำลังกาย (Exercise) แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ
1. การออกกำลังกายแบบเฉียบพลัน เป็นการออกกำลังกายเพียงครั้งเดียว
2. การออกกำลังกายทุกวันหรือเป็นเดือน โดยกระทำซ้ำๆกัน หวังผลการฝึกเพื่อความแข็งแรง หรือสมรรถภาพเพื่อการแข่งขัน เป็นต้น


ที่มา:http://beejungle.blogspot.com/2013/11/physiology.html

สรีรวิทยาการออกกำลังกาย (Physiology of Exerciseจะศึกษาเกี่ยวกับ
1. กลไกการตอบสนองและการปรับตัวต่อการออกกำลังกายและการฝึกซ้อม
2. การเปลี่ยนแปลงของระบบประสาท
3. การเปลี่ยนแปลงของระบบกล้ามเนื้อ
4. การเปลี่ยนแปลงของระบบต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม
5. การเปลี่ยนแปลงของระบบหายใจ - ไหลเวียนเลือด
6. การเปลี่ยนแปลงของระบบควบคุมอุณหภูมิ
7. ผลทางสรีรวิทยา จาการฝึกทางกาย

<< Go Back