<< Go Back
          สุขภาพที่ดีหมายความว่า องค์การอนามัยโลกแห่งสหประชาชาติ [WHO] ได้ให้คำจำกัดความเกี่ยวกับสุขภาพไว้ว่า สุขภาพดีคือการมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตและสวัสดิภาพทางสังคม อยู่ในสภาพดี ไม่ได้หมายความเพียงว่า ไม่มีการเจ็บป่วยหรือไม่มีทุกข์กังวลกับการเจ็บป่วยเท่านั้น ในทางการแพทย์ คำว่า สุขภาพดีไม่มีกำหนดค่าที่แน่นอนตายตัวขึ้นอยู่กับสภาพความเหมาะสม ของแต่ละคน ไม่อาจใช้หลักเกณฑ์เดียวกันในการวัดค่าต่างๆ เช่น ความดันโลหิต ระดับน้ำตาลในเลือดได้กับทุกคน การปฏิบัติตัวเพื่อสุขภาพที่ดี ดังนี้
1.ตื่นนอนในตอนเช้าอย่างสดชื่น การตื่นขึ้นมาอย่างสดชื่นในตอนเช้าเป็นการพิสูจน์ว่าได้ใช้ชีวิตอย่างถูกต้องตามกฏเกณฑ์ และเมื่อตื่นขึ้นมาอย่างสดชื่นทั้งร่างกายและจิตใจแล้ว ก์พร้อมที่จะทำกิจกรรมในวันนั้นๆได้เป็นอย่างดี
2.กินอาหารอย่างเอร็ดอร่อย การกินอาหารได้อร่อยนั้นสำคัญมาก แสดงว่าอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหารอยู่ในสภาพแข็งแรงและตัวเราไม่มีความทุกข์กังวลหรือความเครียดอยู่ในจิตใจ
3.ขับถ่ายเป็นเวลา การอุจจาระเป็นเวลาและถ่ายปัสสาวะได้อย่างสบาย บ่งบอกว่าตับและไตของเราอยู่ในสภาพแข็งแรง กระเพาะอาหารและลำไส้เป็นอวัยวะที่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนของจิตใจ ถ้ากระเพาะอาหารและลำไส้แข็งแรง แสดงว่าจิตใจมีสุขภาพดีด้วย
4.มีสมาธิในการเรียนและการทำงาน ทั้งการเรียนและการทำงานจำเป็นต้องใช้การทำงานของสมองพละกำลังทางร่างกายและสมาธิรวมกัน การเรียนและการทำงานเป็นการปฏิบัติกิจที่สำคัญต่อตัวเอง ถ้าสามารถทำได้อย่างมีสมาธิ แสดงว่ามีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ
5.มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนในครอบครัว เพื่อนฝูง ครูอาจารย์ คนใกล้ชิด เป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับสุขภาพจิต การทะเลาะเบาะแว้งกันบางครั้งอาจทำให้ต่างฝ่ายต่างไม่สบายใจ ปัจจัยพื้นฐานที่ทำให้ ความสัมพันธ์เหล่านี้ดำเนินไปด้วยดีคือ การมีสุขภาพที่ดีนั่นเอง
<< Go Back