<< Go Back

          ครอบครัว คือ สถาบันมูลฐานของมนุษยชาติ เป็นหน่วยขนาดเล็กที่สุดของสังคมเป็นผู้สร้างและกำหนดสถานภาพ สิทธิ หน้าที่ของบุคคลอันพึงปฏิบัติต่อกันในสังคมเป็นสถาบันแห่งแรกในการถ่ายทอดวัฒนธรรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มี คุณภาพ ของสังคมและประเทศชาติ

          ครอบครัว หมายถึง องค์กรที่มีขนาดเล็กที่สุดในสังคม ประกอบด้วยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันทางสายโลหิตหรือทาง กฎหมายโดยการสมรสหรือการรับรองบุตรเป็นบุตรบุญธรรม ซึ่งได้แก่ พ่อ แม่ บุตรและญาติพี่น้อง ครอบครัวในสังคมต่าง ๆ ย่อมมีโครงสร้างและลักษณะแตกต่างกันไปซึ่งถ้าจะแบ่งครอบครัวเป็นประเภทใหญ่ๆ จะแบ่งได้เป็น 2 ประเภทได้แก่

               1) ครอบครัวเดี่ยวหรือครอบครัวเฉพาะประกอบด้วยบิดา มารดาและบุตรเท่านั้นซึ่งสมาชิกในครอบครัวจะมีความสัมพันธ์ กันอย่างใกล้ชิด คือทั้งทางสายโลหิตและทางกฎหมาย (การรับจดทะเบียนบุตรเป็นบุตรบุญธรรม) ขนาดของครอบครัวขึ้นอยู่กับ จำนวนบุตรที่ถือกำเนิดจากบิดา มารดา ถึงแม้จะมีการรับบุตรบุญธรรมบ้าง ก็มีจำนวนไม่มากสังคมสมัยใหม่ทั่วไปมักมี ครอบครัวประเภทนี้เป็นจำนวนมากจนมีผู้กล่าวว่าสังคมใดมีความเจริญทางอุตสาหกรรมและการค้า ครอบครัวในสังคมนั้นจะ เป็นครอบครัวเดี่ยวหรือครอบครัวเฉพาะเป็นส่วนใหญ่

ที่มา : http://mwitsmwits.blogspot.com

               2) ครอบครัวขยายหรือครอบครัวเสริมครอบครัวประเภทนี้มีพื้นฐานจากครอบครัวเดิมมาจากครอบครัวเฉพาะ ซึ่งสมาชิก ประกอบด้วย บิดา มารดา และบุตร นอกจากนี้ยังมีญาติพี่น้องอื่น ๆ เป็นสมาชิกอาศัยร่วมอยู่ด้วย ซึ่งอาจจะเป็น ปู่ ย่า ตา ยาย หรือ ลุง ป้า น้า อา และอาจจะมีหลานร่วมด้วย ครอบครัวขยายจึงมีสมาชิกมากกว่าครอบครัวเฉพาะนอกจากครอบครัวขยายหรือ ครอบครัวเสริมมีความแตกต่างกับครอบครัวเดี่ยวหรือ ครอบครัวเฉพาะในเรื่องของสมาชิกแล้วความสัมพันธ์และโครงสร้าง ระหว่างสมาชิกก็มีความแตกต่างกันด้วยในสมัยก่อนครอบครัวของสังคมไทยมีลักษณะเป็นครอบครัวขยายหรือครอบครัวเสริม เป็นจำนวนมากทั้งนี้เนื่องจากการดำรงชีวิตของคนไทยในอดีตเป็นสังคมเกษตรกรรม ต้องอาศัยแรงงานจากครอบครัวในการทำ เกษตรแต่ปัจจุบันของคนไทยเปลี่ยนแปลงและมีความหลากหลายอาชีพ ทำให้ครอบครัวขยายหรือครอบครัวเสริมมีมากขึ้นเช่น กันแต่ข้อดีของครอบครัวขยายหรือครอบครัวเสริมที่น่าสนใจเมื่อเปรียบเทียบกับครอบครัวเดี่ยวหรือครอบครัวเฉพาะเนื่องจาก ในสังคมไทยปัจจุบันสามีภรรยามักออกทำงานนอกบ้านทั้งคู่ลูกจ้างที่ต้องเลี้ยงดูบุตรที่ยังเล็กอยู่หาได้ยากหรืออาจได้ลูกจ้างที่ไม่ เหมาะสมซึ่งมีผลทำให้บุตรเจริญเติบโตมาด้วยความว้าเหว่ขาดความอบอุ่นถ้ามีญาติผู้ใหญ่อาศัยอยู่ด้วยแบบครอบครัวขยาย หรือครอบครัวเสริมก็สามารถดูแลให้การอบรมคุณธรรมจริยธรรมด้วยความรักความเอาใจใส่ทำให้บุตรเจริญเติบโตเป็นคนดี มีคุณธรรมเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติ ซึ่งบิดาและมารดาที่มีภาระหน้าที่พิเศษทางสังคมเป็นจำนวนมากไม่ สามารถทำได้

<< Go Back