<< Go Back
                    เคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่ การเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่ เป็นการเคลื่อนไหวที่ปฎิบัติโดยไม่มีการเคลื่อนที่ของร่างกาย เช่น การก้มหน้า การบิดตัว การยกเข่าไปด้านหลังเป็นต้น
           ก่อนการฝึกกิจกรรมพลศึกษาทุกครั้ง เราต้องมีการเตรียมความพร้อมให้กับร่างกาย เพื่อป้องกันการบาดเจ็บของเอ็นและกล้ามเนื้อ ซึ่งการเตรียมความพร้อมนี้ เรียกว่า การอบอุ่นร่างกาย
           วิธีอบอุ่นร่างกายมีหลายวิธี เช่น หมุนคอ หมุนไหล่ ย่ำเท้าอยู่กับที่เป็นต้น การอบอุ่นร่างกาย ควรทำอย่างน้อยท่าละ ๑๐ ครั้ง และหลังจากอบอุ่นร่างกายเสร็จแล้ว ให้พักสักครู่ก่อนเริ่มฝึกกิจกรรมขั้นต่อไป

๑. การเคลื่อนไหวร่างกายขณะนอน การเคลื่อนไหวร่างกายขณะนอน มีวิธีปฏิบัติหลายแบบ เช่น
นอนพลิกตัวคว่ำหงายสลับกัน นอนหงายเหยียดขาตรงและเหยียดแขนตรงขึ้นเหนือศีรษะ แล้วพลิกตัวจากนอนหงายเป็นคว่ำ จากนอนคว่ำเป็นหงายสลับกัน
นอนยกขาซ้าย – ขวาสลับกัน นอนหงายเหยียดขาตรง ยกขาซ้ายใช้มือขวาและปลายเท้าแลวางลง แล้วยากขาขวาใช้มือซ้ายแตะปลายเท้าและวางลง
นอนยกขาข้ามศีรษะ นอนหงายเหยียดแขนและขาให้ตรงยกขาทั้งสองข้ามศีรษะจนปลายเท้าแตะพื้น ทำค้างไว้ชั่วขณะหนึ่ง

๒. การเคลื่อนไหวร่างกายขณะนั่ง การเคลื่อนไหวร่างกายขณะนั่ง มีวิธีฝึก เช่น
           ๑. นั่ง-ลุก นั่งยอง ๆ มือเท้าสะเอว แล้วลุกขึ้นยืน โดยให้ลำตัวตั้งตรง
           ๒. นอน – นั่ง นอนหงายมือประสานกันไว้ที่ท้ายทอย แล้วลุกขึ้นนั่ง
           ๓. นั่งรูปตัววี นั่งเหยียดขาให้ตรง ยกขาทั้งสองข้างขึ้น แล้วเอามือจับไว้ ทำค้างไว้ชั่นขณะหนึ่ง

๓. การเคลื่อนไหวร่างกายขณะยืน การเคลื่อนไหวร่างกายขณะยืน มีวิธีฝึกปฎิบัติหลายแบบ เช่น
           ๑. ยืนเขย่งปลายเท้าขึ้น-ลง ยืนตรงมือเท้าสะเอว แล้วเขย่งปลายเท้าขึ้น-ลงสลับกัน
           ๒. ก้มแตะปลายเท้าสลับกัน กางแขนแล้วก้มตัวเอามือขวาแตะปลายเท้าซ้าย และเอามือซ้ายและปลายเท้าขวาสลับกัน
           ๓. ยืนยกเท้าแตะปลายมือ ยืนตรงเหยียดแขนขวาไปข้างหน้า แล้วยกเท้าซ้ายแตะปลายมือ ทำค้างไว้ชั่วขณะหนึ่ง จากนั้นสลับทำเท้าขวา

   

ที่มา : http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/knowledge/1387-00/

<< Go Back