<< Go Back

                    การเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่ หมายถึงการเคลื่อนไหวที่ต้องเคลื่อนออกจากจุดยืนเดิมการเคลื่อนไหวแบบนี้ขึ้นอยู่กับ การใช้เท้าเป็นสำคัญ โดยการก้าวเท้าออกไปในลักษณะต่าง ๆ กัน เช่น การเดิน การวิ่ง การกระโดดไปข้างหน้าและข้างหลัง เป็นต้น

การเคลื่อนไหวแบบต่างๆ
1.การเดิน หมายถึงการเดินแบบธรรมดา แต่เพื่อความนิ่มนวลและสวยงามขึ้น ก็เพิ่มการย่อเข่าเข้าไปด้วย อาจจะ เดินไปข้างหน้าและเดินถอยหลังก็ได้
2. การวิ่ง หมายถึง การวิ่งแบบธรรมดาด้วยการใช้ปลายเท้าลงสู่พื้น
3.การก้าวเท้าแล้วชิด (Two- Step) หมายถึงการก้าวเท้าไปข้างหน้า 1 ก้าว แล้วลากเท้าหลังมาชิดส้นเท้าหน้า เร็ว ๆ ขณะที่เท้าหลังมาชิดส้นเท้าหน้า ให้รีบก้าวหรือใสเท้าหน้าออกไปข้างหน้า เร็ว ๆ แล้วเริ่มต้นใหม่ จะเริ่มต้นด้วยเท้า ใดก่อนก็ได้ แล้วทำสลับกันไป ถ้าจะนับ เป็นจังหวะก็จะได้ดังนี้ 1-2-3 หรือ
4.การสไลด์ ( Slide ) หมายถึง การก้าวเท้าออกไปทางข้าง เริ่มด้วยเท้าไหนก็ได้ ถ้าเริ่มเท้าซ้ายก็ก้าวออกไปทางข้างซ้าย ถ้าเริ่มเข้าขวาก็ก้าวออกไปทางข้างขวา เมื่อก้าวเท้าออกทางข้างแล้วก็ลากอีกเท้าหนึ่งมาชิด แล้วก็เริ่มต้นใหม่ ถ้าจะนับเป็นจังหวะก็จะได้ดังนี้ 1-2-3 หรือ ก้าว – ชิด – ก้าว
5.การกระโดดและลงเท้าเดียว (Hop) หมายถึง การก้าวกระโดดเขย่ง เช่น เมื่อก้าวเท้าซ้ายออกไป ขณะที่ ยกเท้าขวาก้าวตามไปนั้นน้ำหนักตัว อยู่บนเท้าซ้าย ให้ใช้เท้าซ้ายถีบตัว กระโดดขึ้นโดยการใช้สปริงที่ข้อเท้า แล้วลงสู่พื้นด้วยเท้าซ้าย(เท้าเดิมนั้นเอง) ส่วนเท้าขวาให้ยกเท้าพ้นพื้นงอเข่าไว้ ถ้าจะนับเป็นจังหวะก็จะได้ 1- กระโดด หรือ ก้าว – กระโดด
6.กระโดด หมายถึงการกระโดดขึ้นจากพื้น ด้วยเท้าเดียวหรือสองเท้าแล้วลงสู่พื้น ด้วยเท้าเดียวหรือสองเท้า
7.การก้าวกระโดดสลับเท้า (Skip) หมายถึง วิ่งกระโดดก้าวเท้าซ้ายกระโดด ขึ้นเท้าซ้าย ก้าวขวากระโดดขวา การกระโดด ในที่นี้หมายถึงการทำ Hop นั่นเอง แต่เป็น การกระทำที่เร็วคล้ายกับวิ่ง


ที่มา : http://sportfreedomclup.blogspot.com/2013/02/blog-post.html

<< Go Back