<< Go Back

ที่ลุ่มชื้นแฉะ (marsh)

         ที่ลุ่มชื้นแฉะ (marsh) อาจเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่เป็นน้ำจืดหรือน้ำเค็มก็ได้ ลักษณะสำคัญของมันก็คือความเปิดโล่งที่มีพืชพรรณประเภทเตี้ยขึ้นอยู่

                           ที่ลุ่มชื้นแฉะ (marsh) หรือ หนองน้ำ (palustrine) ได้แก่ พื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังอยู่ตลอดเวลาหรือบางฤดู มีความลึกไม่เกิน 2 เมตร และมีพืชน้ำปกคลุมมากกว่าร้อยละ 30 ของผิวน้ำ

ขอบคุณที่มา

https://th.wikipedia.org/wiki/พื้นที่ชุ่มน้ำ/
http://chm-thai.onep.go.th/wetland/w_type.html

<< Go Back