<< Go Back

เปลือกโลกเกือบทั้งหมดประกอบไปด้วยหิน หิน คือของแข็งที่ประกอบไปด้วยแร่ที่มากกว่าหนึ่งชนิดขึ้นไปจัดเป็นวัตถุต้นกำเนิดของดิน ประเภทของหินเปลือกโลกที่แบ่งตามการเกิดเราสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ตามลักษณะการเกิด ได้แก่ หินอัคนี (Igneous Rocks) เกิดจากการเย็นตัวลงของหินหนืด หินตะกอน (Sedimentary rocks) เกิดจากการยึดรวมตัวกันของ เศษหิน กรวด ทราย และตะกอนทางเคมีของแร่ธาตุต่างๆ ส่วนหินแปร (Metamorphic rocks) เกิดจากการแปรสภาพของหินเดิมโดยความร้อนและความกดดันภายใต้เปลือกโลก หินทั้งสามกลุ่มจะเปลี่ยนแปลงเป็นหินอื่นๆ ได้อีก เราเรียกว่า วัฎจักรของหิน (Rock Cycle) เช่น หินหนืดที่เย็นตัวลงกลายเป็นหินอัคนีและหินอัคนีผุพังเคลื่อนที่ย้ายไปตกทับถมกันกลายเป็นหินตะกอน  หินตะกอนเมื่อได้รับความร้อนและแรงกดดันภายใต้เปลือกโลกก็จะแปรสภาพเป็นหินแปรต่อไป นอกจากนั้นหินแปร และหินตะกอนเมื่อถูกหลอมละลายโดยความร้อน และความกดดันสูงก็จะกลายเป็นหินอัคนีได้อีกต่อไป สำหรับประเภทของหินทั้ง 3 ชนิด มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

http://www.neutron.rmutphysics.com/science-news/index.php?option=com_content&task=view&id=1391&Itemid=4

หินอัคนี (Igneous Rocks) เป็นหินที่มีโครงสร้างของเนื้อหินเป็นผลึก เกิดจากการแข็งตัวของหินหนืด(Magma) จากภายในโลก แบ่งออกเป็น 2 ชนิด
- หินอัคนีแทรกซอน (Intrusive Igneous Rocks) หรือหินอัคนีภายใน เกิดจากการดันตัวของหินหนืดขึ้นมาจากที่เดิมหรืออาจแทรกเข้าไปในหินชนิดอื่น และต่อมาเย็นตัวและแข็งตัวอยู่ภายในเปลือกโลกมีลักษณะและชื่อเรียกต่างกัน คือ แลคโคลิธ, โลโปลิธ, บาโธลิธ, ไดค์, ซิลล์, ลาวา, สายแร่
- หินอัคนีพุ (Extrusive Igneous Rocks) หรือ หินอัคนีภายนอก เกิดจากหินหนืดออกมาเย็นตัวและแข็งตัวภายนอกเปลือกโลก โดยออกมาขณะภูเขาไฟระเบิด เช่น หินแอนดีไซท์ บะซอลต์ ออบซิเดียน พัมมิส หินไพโรคลาส รวมทั้ง บอมบ์ภูเขาไฟ (Volcanic Bombs) ขี้เถ้าภูเขาไฟ (Volcanicash) และฝุ่นภูเขาไฟ (Volcanic Dust)

หินชั้นหรือหินตะกอน (Sedimentary Rocks) หินชั้นเป็นหินที่เกิดจากการตกตะกอนและการทับถมของสาร ในเวลาที่ต่างกันสารต่างๆ โดยมีสาร เชื่อมอนุภาคตะกอน เช่น ซิลิกา ปูน ดินเหนียว เหล็กออกไซด์และอะลูมิเนียม หินชั้นมี 3 ประเภท ดังนี้
- หินชั้นที่เกิดจากกระบวนการทางเคมี (Chemical Group) หรือ เกิดจากการทับถมของสารละลาย เช่น เกลือหิน หินปูน
- หินชั้นที่เกิดจากกระบวนการทางกลศาสตร์ (Mechanical Group) หรือ เกิดจากการทับถมของตะกอน เช่น หินดินดาน หินทราย
- หินชั้นที่เกิดจากกระบวนการทางชีวะ (Biological Group) หรือ เกิดจากการทับถมของสิ่งมีชีวิต เช่น ปะการัง ถ่านหิน

หินแปร (Metamorphic Rocks) หินแปร เกิดจากหินอัคนีหรือหินชั้นที่เปลี่ยนรูปร่างและส่วนประกอบไปเพราะความร้อนและความกดดันภายในโลก เช่น หินชนวนแปรมาจากหินดินดาน หินอ่อนแปรสภาพมาจากหินปูน หินไนส์แปรสภาพมาจากหินแกรนิต

http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=33&chap=6&page=t33-6-infodetail05.html

 

https://lipzaza852.wordpress.com/ภูมิศาสตร์/ลักษณะทางกายภาพและทรัพ/หินเปลือกโลก/

<< Go Back