<< Go Back

ที่มา : http://www.thaigoodview.com/node/53600

             อินเทอร์เน็ต มาจากคำว่า Inter Connection Network หรือเรียกกันว่า ไซเบอร์สเปซ (Cyber Space)แต่นิยมเรียกสั้นว่า อินเทอเน็ต (Internet) คือการนำคอมพิวเตอร์มาเชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายเล็ก ๆ ภายในองค์กร ต่อมานำเครือข่ายย่อย ๆ มาเชื่อมต่อกันจนเกิดเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ ทำให้คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกันในระบบอินเทอร์เน็ตสามารถส่งข้อมูลไปมาหากันได้รวดเร็ว หรืออินเทอร์เน็ต(Internet) คือ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงเอาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลกเข้าไว้ด้วยกันด้วยมาตรฐานโปรโตคอล ทีซีพี/ไอพี (TCP/IP) ทำให้สามารถติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างผู้ใช้คอมพวิเตอร์ได้ไม่ว่าจะด้วยรูปแบบตัวอักษร รูป ภาพ เสียง หรือวิดีโอ

             อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ได้เริ่มขึ้นเมื่อประมาณปี  พ.ศ.2530 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยการเชื่อมต่อใช้สายโทรศัพท์ติดต่อเป็นครั้งคราวใช้โมเด็มความเร็วเพียง 2,400 บิตต่อวินาทีเท่านั้นต่อมา  พ.ศ.2535  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เชื่อมต่ออินเทอร์โดยสมบูรณ์เป็นครั้งแรกที่ความเร็ว 9,600 บิตต่อวินาที  เพื่อเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตของบริษัทยูยูเน็ตเทคโนโลยี (UUNET Technologies) สหรัฐ วึ่งเป็นการเชื่อมโยงแบบออนไลน์ 24 ชั่วโมง  และเชื่อมต่อกับมหาวิทยาลัยในประเทศ 5 แห่ง ภายใต้เครือข่าย ไทยเน็ต (THAInet) ถือเป็นประตูอินเทอร์เน็ต (Internet Gateway) แห่งแรกของเมืองไทย

             การสื่อสารข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์   จะมีโปรโตคอล (Protocol) ซึ่งเป็นระเบียบวิธีการสื่อสารที่เป็นมาตรฐานของการเชื่อมต่อกำหนดไว้ โปรโตคอลที่เป็นมาตรฐานสำหรับการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต คือ TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)     เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่เชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายอินเตอร์เน็ตจะต้องมีหมายเลขประจำเครื่อง ที่เรียกว่า IP Address  เพื่อเอาไว้อ้างอิงหรือติดต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นๆ ในเครือข่าย ซึ่ง IP ในที่นี้ก็คือ Internet Protocol ตัวเดียวกับใน TCP/IP นั่นเอง IP address ถูกจัดเป็นตัวเลขชุดหนึ่งขนาด 32 บิตใน 1 ชุดนี้จะมีตัวเลขถูกแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ส่วนละ 8 บิตเท่าๆ กัน เวลาเขียนก็แปลงให้เป็นเลขฐานสิบก่อนเพื่อความง่ายแล้วเขียนโดยคั่นแต่ละส่วนด้วยจุด (.)

             โปรโตคอล  (Protocol)  คือ ข้อกำหนดหรือข้อตกลงที่ใช้ควบคุมการสื่อสารข้อมูลในเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์กับคอมพิวเตอร์หรือคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์อื่น ๆ จะต้องใช้โพรโทคอลจะต้องมี ชนิดลักษะเดียวกัน

             การเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายอินเตอร์เน็ตนั้นสามารถทำได้หลายแบบ
             -  การเชื่อมต่อแบบบุคคล เป็นการเชื่อมต่อของบุคคลธรรมดาทั่วไป ซึ่งสามารถขอเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่ อาจจะเป็นที่บ้านหรือที่ทำงาน เชื่อมต่อผ่านทางสายโทรศัพท์ ผ่านอุปกรณ์ ที่เรียกว่า โมเด็ม (Modem) ซึ่งค่าใช้จ่ายไม่สูงมากนัก เรามักเรียกการเชื่อมต่อแบบนี้ว่า การเชื่อมต่อแบบ Dial-Up โดยผู้ใช้ต้องสมัครเป็นสมาชิกของ ISP เพื่อขอเชื่อมต่อผ่านทาง SLIP หรือ PPP account 
             -   การเชื่อมต่อแบบองค์กร เป็นองค์กรที่มีการจัดตั้งระบบเครือข่ายใช้งานภายในองค์กรอยู่แล้ว จะสามารถนำเครื่องแม่ข่าย (Server) ของเครือข่ายนั้นเข้าเชื่อมต่อกับ ISP เพื่อเชื่อมโยง เข้าสู่ระบบ อินเตอร์เน็ตได้เลย โดยผ่านอุปกรณ์ชี้เส้นทาง Router และสายสัญญาณเช่า (ตลอด 24 ชั่วโมง)

ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต
             - ติดต่อสื่อสารกับคนที่อยู่ห่างไกลกันด้วยตัวหนังสือทางอีเมล์ แชท SMS ฯลฯ
             - ติดต่อสื่อสารกับคนที่อยู่ห่างไกลกันด้วยการพูดคุย ผ่านทางโทรศัพท์อินเทอร์เน็ต หรือวอยซ์เมล์
             - รับส่งแฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์
             - รับรู้ข่าวสาร ข่าวประจำวัน สรุปข่าว ตรวจสภาพอากาศ ราคาหุ้น ข้อมูล หลายๆ อย่างได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากขึ้น
โทษของอินเตอร์เน็ต
             - ไม่สามารถควบคุมการใช้อินเทอร์เน็ตได้ 
             -  หลอกคนในครอบครัวหรือเพื่อน เรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตของตัวเอง
             -  ใช้เวลาในการใช้อินเทอร์เน็ตนานกว่าที่ตัวเองได้ตั้งใจไว้
             -  มีอาการผิดปกติ อย่างเช่น หดหู่ กระวนกระวายเมื่อเลิกใช้อินเทอร์เน็ต

             ไวรัส : เป็นโปรแกรมอิสระ ซึ่งจะสืบพันธุ์โดยการจำลองตัวเองให้มากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อที่จะทำลายข้อมูล หรืออาจทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานช้าลงโดยการแอบใช้สอยหน่วยความจำหรือพื้นที่ว่างบนดิสก์โดยพลการ

             ม้าโทรจัน :  คือโปรแกรมนี้จะทำหน้าที่ไม่พึงประสงค์ มันจะซ่อนตัวอยู่ในโปรแกรมที่ไม่ได้รับอนุญาต มันมักจะทำในสิ่งที่เราไม่ต้องการ และสิ่งที่มันทำนั้น ไม่มีความจำเป็นต่อเราด้วย

             หนอนอินเตอร์เน็ต :  คือโปรแกรมที่จะสืบพันธุ์โดยการจำลองตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆ จากระบบหนึ่ง ครอบครองทรัพยากรและทำให้ระบบช้าลง

             ระเบิดเวลา : คือรหัสซึ่งจะทำหน้าที่เป็นตัวกระตุ้นรูปแบบเฉพาะของการโจมตีนั้นๆ ทำงานเมื่อสภาพการโจมตีนั้นๆมาถึง

  << Go Back