<< Go Back

             img18 โรงงานอุตสาหกรรม ตามความหมายของกฎหมายมีแหล่งที่มาอยู่หลายที่ด้วยกันที่ได้ให้คำจำกัดความของคำดังกล่าวไว้ อันได้แก่

   โรงงานอุตสาหกรรม หมายถึง โรงงานหรือสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์หรือซ่อมผลิตภัณฑ์โดยบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มบุคคลรวมกันเป็นผู้ประกอบการ ณ สถานที่ตั้งแห่งเดียว

คำว่า โรงงานอุตสาหกรรม หมายถึง การใช้เครื่องจักรรวมกันตังแต่ 5 แรงม้า และหรือคนงานตั้งแต่ 7 คนขึ้นไป ทำการผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม แปรสภาพ เก็บรักษา ทำลาย ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานที่กำหนดในกฎกระทรวง หรือ อาคารที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่ผลิตสิ่งของเพื่อให้เป็นสินค้า โดยใช้เครื่องจักรเป็นปัจจัยหรือไม่ก็ตาม และรวมถึงโรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

            img18อุตสาหกรรมโรงงาน คืออุตสาหกรรมที่ผลิตในโรงงาน สินค้ามักมีมาตรฐานเดียวกัน ไม่แตกต่างกันมากนัก พบมากในเขตเมืองหรือเขตที่มีความเจริญต่างๆ สินค้าพวกนี้มักเป็นสิ่งอุปโภคบริโภคและสินค้าฟุ่มเฟือยต่างๆ เช่นกระดาษทิชชู บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป อาหารกระป๋อง เครื่องนุ่งห่ม สุรา บุหรี่ เป็นต้น และสินค้าบางประเภทมีการโฆษณาส่งเสริมการขายด้วย

 

โรงงานอุตสาหกรรม

           ที่มาของภาพ : http://www.thailandindustry.com/news/view.php?id=14602&section=3&rcount=Y

<< Go Back